Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Utenos padalinys teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugą suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims su negalia ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Socialinė priežiūra (pagalba į namus) – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos sudėtį sudaro informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, socialinių paslaugų poreikio peržiūrėjimo ir vertinimo, individualaus pagalbos plano sudarymo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugos, skalbimo paslaugos, pagalbos buityje ir namų ruošoje, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo paslaugos, kitos paslaugos (dokumentų tvarkymas, laisvalaikio organizavimas, techninės pagalbos priemonių pristatymas, lydėjimas į įvairias įstaigas). Paslaugą teikia socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojai. Poreikiui esant, gali būti organizuojamos psichologo konsultacijos.

Paslaugą gali gauti Utenos mieste ir Utenos rajone faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys su negalia ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Paslaugos teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę, iki 5 kartų per savaitę (darbo dienomis) pagal nustatytą individualų poreikį.

Mokėjimo už paslaugą dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-330 (suvestinė redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9861de42062811e98a758703636ea610/asr)

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  poreikio vertinimo prašome kreiptis į Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Utenos padalinį (Sodo g. 5, Utena) ir pateikti dokumentus Utenos rajono savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 389 52184, el.p.: utena@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________