Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Utenos padalinys teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims,  suaugusiems asmenims su negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu. Paslaugą teikia socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojai. Esant poreikiui, gali būti teikiamos kineziterapeuto ir psichologo paslaugos.

Paslaugą gali gauti Utenos mieste ir Utenos rajone faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys,  suaugę asmenys su negalia ir suaugę asmenys su sunkia negalia.

Paslaugos teikimo trukmė – pagal nustatytą individualų poreikį:

  • iki 25 val. per savaitę asmens namuose,
  • iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
  • išimtiniais atvejais, kai asmeniui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ir savarankiškumą (asmeniui, iš šeimos narių negaunančiam pagalbos ir (ar) priežiūros, vienam gyvenančiam asmeniui ir kt.), reikia ilgesnės trukmės paslaugos, gali būti skiriama iki 70 val. per savaitę trukmės dienos socialinės globos asmens namuose paslauga.

Mokėjimo už paslaugą dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-330 (suvestinė redakcija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9861de42062811e98a758703636ea610/asr)

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  poreikio vertinimo prašome kreiptis į Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Utenos padalinį (Sodo g. 5, Utena) ir pateikti dokumentus Utenos rajono savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 389 52184, el.p.: utena@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________