Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Panevėžio padalinys teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugą suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims su negalia ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Socialinė priežiūra (pagalba į namus) – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos sudėtį sudaro informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, socialinių paslaugų poreikio peržiūrėjimo ir vertinimo, individualaus pagalbos plano sudarymo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugos, skalbimo paslaugos, pagalbos buityje ir namų ruošoje, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo paslaugos, kitos paslaugos (dokumentų tvarkymas, laisvalaikio organizavimas, techninės pagalbos priemonių pristatymas, lydėjimas į įvairias įstaigas). Paslaugą teikia socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojai. Poreikiui esant, gali būti organizuojamos psichologo konsultacijos.

Paslaugą gali gauti Panevėžio mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys su negalia ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Paslaugos teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę, iki 5 kartų per savaitę (darbo dienomis) pagal nustatytą individualų poreikį.

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal Panevėžio socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Mokėjimo už paslaugą dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-34 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-242 redakcija) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6e98870bba711e4a939cd67303e5a1f/asr

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  poreikio vertinimo prašome kreiptis į Panevėžio  savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų poskyrį (https://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/kontaktai.html) ir pateikti dokumentus Panevėžio miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 657 30642, el. p.: panevezys@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________