Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Panevėžio padalinys teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims,  suaugusiems asmenims su negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu. Paslaugą teikia socialinis darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, individualios priežiūros darbuotojai. Esant poreikiui, gali būti teikiamos kineziterapeuto ir psichologo paslaugos.

Paslaugą gali gauti Panevėžio mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys,  suaugę asmenys su negalia ir suaugę asmenys su sunkia negalia.

Paslaugos teikimo trukmė – nuo 2 iki 10 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose (įskaitant švenčių dienas ir savaitgalius) pagal nustatytą individualų poreikį.

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal Panevėžio socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Mokėjimo už paslaugą dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-34 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-242 redakcija) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6e98870bba711e4a939cd67303e5a1f/asr

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  poreikio vertinimo prašome kreiptis į Panevėžio  savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų poskyrį (https://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/kontaktai.html) ir pateikti dokumentus Panevėžio miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 657 30642, el. p.: panevezys@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________