Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Įžanginės individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programa „Socialinio darbo praktika. Socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo programa“ (programos kodas IPP2020041, suderinta su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie SADM, galioja iki 2025-09-28). Programos trukmė – 90 val.

Mokymų dalyviams išduodami Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ neformalaus mokymo pažymėjimai.

Programos tikslas:

Suformuoti profesinius gebėjimus ir kompetencijas, suteikiančias galimybę teikti įvairių rūšių socialines paslaugas savarankiškumą praradusiems asmenims.

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti klausytojus su socialiniu darbu kaip vertybių, teorijos bei praktikos sistema, su socialinio darbo procesu, skirtingais darbo su individais, šeima, grupėmis metodais, ugdyti gebėjimą taikyti juos praktikoje, ugdyti socialinio darbo profesines vertybes.
  2. Supažindinti klausytojus su socialinių paslaugų sistema Lietuvoje, socialinių paslaugų rūšimis ir jas teikiančiomis įstaigomis, socialinėmis paslaugomis kliento namuose, socialinių paslaugų skyrimo ir apmokėjimo sistema.
  3. Supažindinti klausytojus su darbo su skirtingomis rizikos grupėmis teoriniais ir praktiniais principais, skirtingoms rizikos grupėms teikiamų socialinių paslaugų struktūra ir jų organizavimo ypatumais, kylančiomis problemomis.
  4. Supažindinti klausytojus su veiksmingo bendravimo būdais ir kriterijais, ugdyti gebėjimą atpažinti bendravimo lygius, skirtingus stilius, bendravimo klaidas. Ugdyti gebėjimą įsijausti į kito žmogaus pasaulį, suprasti ir atjausti emocijas, mokyti įsijausti į socialinius ir psichologinius vaidmenis.
  5. Supažindinti su pagyvenusių, senų ir neįgalių žmonių aktualiausiomis problemomis, jiems teikiamomis socialinėmis paslaugomis, darbo su šiomis klientų grupėmis metodais bei problemų sprendimo galimybėmis.
  6. Suteikti žinių, reikalingų buities darbų organizavimui ir kliento namų tvarkymo paslaugoms teikti, formuoti pirminius įgūdžius namų tvarkymo paslaugai. Supažindinti su asmens higienos paslaugų sudėtimi, kokybiškam šių paslaugų teikimui keliamais reikalavimais, asmens higienos paslaugų organizavimo procesu, rūšimis.
  7. Supažindinti su socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas ir teises, darbo normas reglamentuojančiais reikalavimais, komandini darbo ir darbo etikos principais, suteikti žinias „perdegimo sindromo“ socialiniame darbe prevencijai.

Daugiau informacijos tel. 8-37 209643, el. p.: info@viltiesziedas.lt