Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Individualios priežiūros personalo įžanginio mokymo programa (programos kodas IPP2021050, suderinta su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie SADM, galioja iki 2026-11-26). Programos trukmė – 40 val.

Mokymų dalyviams išduodami Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ neformalaus mokymo pažymėjimai.

Programos tikslas:

Suformuoti individualios priežiūros darbuotojui reikalingus profesinius gebėjimus ir kompetencijas, suteikiančias galimybę teikti socialines paslaugas skirtingų rizikos grupių asmenims.

Programos uždaviniai:

  1. supažindinti mokymų dalyvius su socialiniu darbu kaip vertybių, teorijos bei praktikos sistema, su socialinio darbo procesu, skirtingais darbo su individais, šeima, grupėmis metodais, ugdyti gebėjimą taikyti juos praktikoje, ugdyti socialinio darbo profesines vertybes;
  2. supažindinti mokymų dalyvius su socialinių paslaugų sistema Lietuvoje, socialinių paslaugų rūšimis ir jas teikiančiomis įstaigomis, socialinių paslaugų poreikių vertinimu, socialinėmis paslaugomis kliento namuose, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas sistema;
  3. supažindinti mokymų dalyvius darbo su skirtingomis rizikos grupėmis teoriniais ir praktiniais principais, skirtingoms rizikos grupėms teikiamų socialinių paslaugų struktūra ir jų organizavimo ypatumais, kylančiomis problemomis;
  4. supažindinti mokymų dalyvius su veiksmingo bendravimo būdais ir kriterijais, ugdyti gebėjimą atpažinti bendravimo lygius, skirtingus stilius, bendravimo klaidas. Ugdyti gebėjimą įsijausti į kito žmogaus pasaulį, suprasti ir atjausti emocijas, mokyti įsijausti į socialinius ir psichologinius vaidmenis;
  5. supažindinti mokymų dalyvius su senyvo amžiaus asmenų bei asmenų su negalia aktualiausiomis problemomis, jiems teikiamomis socialinėmis paslaugomis, darbo su šiomis klientų grupėmis metodais bei problemų sprendimo galimybėmis;
  6. suteikti mokymų dalyviams žinias, reikalingas buities darbų organizavimui ir kliento namų tvarkymo paslaugoms teikti, formuoti pirminius įgūdžius namų tvarkymo paslaugai. Taip pat, supažindinti su asmens higienos paslaugų sudėtimi, kokybiškam šių paslaugų teikimui keliamais reikalavimais, asmens higienos paslaugų organizavimo procesu, rūšimis;
  7. supažindinti mokymų dalyvius su socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas ir teises, darbo normas reglamentuojančiais reikalavimais, komandinio darbo ir darbo etikos principais, suteikti žinias „perdegimo sindromo“ socialiniame darbe prevencijai.

Daugiau informacijos tel. 8-37 209643, el. p.: info@viltiesziedas.lt