Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“, 2021 m. gruodžio 15 d. Asmeninės pagalbos teikimo paslaugų asmenims su negalia pirkimo preliminariąja  sutartimi Nr. SR-848 teikia asmeninę pagalbą Kauno miesto gyventojams:

1) kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;

2) kuriems Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka buvo nustatytas asmeninės pagalbos poreikis bei priimtas sprendimas dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo;

3) su kuriais yra sudaryta trišalė Asmens pagalbos teikimo sutartis tarp asmens, Kauno miesto savivaldybės ir VšĮ „Vilties žiedas“.

Asmeninė pagalba teikiama asmenims su negalia, kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba padėti atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jie negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kauno miesto savivaldybės gyventojams asmeninės pagalbos maksimalus valandinis įkainis nustatomas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Asmens finansinės galimybės vertinamos ir mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis nustatomas vadovaujantis Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. 8-37 209643 arba +370 691 02460, +370 682 34057.
el. p.: info@viltiesziedas.lt

Dėl asmeninės pagalbos poreikio vertinimo neįgalieji ar jiems atstovaujantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius (https://www.kaunospc.lt/kontaktai/) ir pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Nuoroda į Kauno miesto savivaldybės puslapį apie asmeninę pagalbą: http://www.kaunas.lt/socialine-apsauga/asmenine-pagalba-asmenims-su-negalia/

______________________________________________________________________